Om SGO

—————————————————————————-

Vi har haft generalforsamling d. 16.6.2021
Pga. Coronaen har det ikke været muligt at afholde denne før

Se herunder linket til formandsberetningen

2021 SGO- generalforsamling,formandens beretning

 

 referat fra generalforsamlingen 2020[15090]

 

Har du brug for yderligere oplysninger eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sende os en

besked med vores kontaktformular

 

Formål

Foreningens formål er gennem stavgang og arrangementer at give gode oplevelser i naturen kombineret med kulturelle oplevelser og socialt samvær.
Foreningen blev oprettet i 2004 og kaldes for SGO i hverdagen.
Vi tager hensyn til medlemmernes  nedsatte funktioner og alder ved at gå i flere grupper i forskelligt tempo og længde.
Stavgængerne i det Grønne Område hjælper gerne med samkørsel til stavgang,  picnicture og øvrige arrangementer.

Se og udskriv vores folder her

Medlemskab:

Kr. 150,00 årligt (1. sep.-1. juli)

Adresse:

Stavgængerne i det Grønne Område,
Malmmosevej 99, 2830 Virum
tlf: 2063 8649 – web: stavganger.dk
mail: info@stavganger.dk
Danske Bank Konto: 0455-47 37 19 06 09
CVR-nr: 29236003

Privatlivspolitik (i henhold til GDPR)

Foreningens Privatlivspolitik findes ved at klikke på dette link
Linket til Privatpolitik findes også nederst på alle sider.

Nuværende bestyrelse (2019-2020)

Anette Garsdal, formand, tlf. 20 63 86 49
Marianne Samuel, næstformand, tlf. 26 82 08 66
Birgit Poulsen, bestyrelsesmedlem, tlf. 45 87 84 81
Bent Khanna, kasserer tlf. 22 44 17 71
Birthe Khanna, sekretær tlf. 27 63 00 56
Inger Juul, bestyrelsesmedlem, tlf. 27 16 59 58
Ulf Schønsted-Madsen, suppleant

 

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN SGO

§1. Navn og hjemsted
Stavgængerne i det Grønne Område har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune og har adresse hos den til enhver tid siddende formand. Foreningen er stiftet den 12. september 2004.

§2. Formål
Foreningens formål er gennem stavgang og arrangementer at give borgerne muligheder for at få naturoplevelser, motion, kulturelt samt socialt samvær.

§3. Medlemskab
Alle med interesse for motion, naturoplevelser, kultur og socialt samvær, kan optages i foreningen.

§4. Indmeldelse
Indmeldelse kan ske løbende ved henvendelse til formanden eller en fra bestyrelsen.
Indmeldelse blanket udfyldes.

§5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt eller på e-mail til formand/kasserer.
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§6. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingstermin og opkrævnings­form fastsættes af bestyrelsen.
Betaling for sæsonen er fra 1. september til 1. juli.

§7. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter.

§8. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt i et for medlemmet tilgængeligt medie med 14 dages varsel.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

§9. Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent (og evt. stemmetællere)
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 5 af foreningens medlemmer med 8 dages frist.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig med angivelse af dagsorden i et for medlemmet tilgængeligt medie.

§11 Bestyrelse – valg
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer samt suppleanter, der vælges af den ordinære generalforsamling. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, resten i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig på det det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.

§12. Tegningsret
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Foreningen tegnes af formanden.

§13. Regnskab
Foreningens regnskab følger medlemsåret, der er fra 1. september til 1.juli.
Bestyrelsen skal inden den 15. august afgive driftsregnskab og status for det foregående år til revisor.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen en revisor, som hvert år gennemgår og underskriver det samlede regnskab.
Foreningens valgte revisor kan ikke samtidigt vælges som medlem af bestyrelsen.

§15. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Forslag til vedtægtsændring skal skriftligt fremsættes og udsendes til medlemmerne på et for medlemmet tilgængeligt medie.

§16. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte er enige.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler medlemmerne.