Stavgængerne i det grønne område

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN SGO

§1. Navn og hjemsted
Stavgængerne i det grønne område har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune og har adresse hos den til enhver tid siddende formand. Foreningen er stiftet den 12. september 2004.

§2. Formål
Foreningens formål er gennem stavgang og arrangementer at give borgerne muligheder for at få naturoplevelser, motion, kulturelt samt socialt samvær.

§3. Medlemskab
Alle med interesse for motion, naturoplevelser, kultur og socialt samvær, kan optages i foreningen.

§4. Indmeldelse
Indmeldelse kan ske på info mødet som finder sted sidst i august eller til foreningens formand.
Medlemmer vil få brev om mødet 14. dage inden start.
Mødet vil blive annonceret via lokalavisen i DGO.

§5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt eller på e-mail til formand/kasserer.
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§6. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingstermin og opkrævnings­form fastsættes af bestyrelsen.
Betaling for sæsonen er fra 1. september til 1. juli.

§7. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter.

§8. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af november måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt i et for medlemmet tilgængeligt medie med 14 dages varsel.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

§9. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent (og evt. stemmetællere)
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 5 af foreningens medlemmer med 8 dages frist.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig med angivelse af dagsorden i et for medlemmet tilgængeligt medie.

§11 Bestyrelse - valg
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer samt suppleanter, der vælges af den ordinære generalforsamling. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, resten i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig på det det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.

§12. Tegningsret
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Foreningen tegnes af formanden.

§13. Regnskab
Foreningens regnskab følger medlemsåret, der er fra 1. september til 1.juli.
Bestyrelsen skal inden den 15. august afgive driftsregnskab og status for det foregående år til revisor.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen en revisor, som hvert år gennemgår og underskriver det samlede regnskab.
Foreningens valgte revisor kan ikke samtidigt vælges som medlem af bestyrelsen.

§15. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Forslag til vedtægtsændring skal skriftligt fremsættes og udsendes til medlemmerne på et for medlemmet tilgængeligt medie.

§16. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte er enige.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler medlemmerne.